ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΝΑΤΟΣ, PhD

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ – Γεωπόνος Μελετητής – Επενδυτικές Συμβουλές – Αναπτυξιακά Προγράμματα, Πτολεμαίων 3, Καστοριά, Τηλ: 2467025043 / 6972705625, email: Natos.Dimitrios@gmail.com


Νέο website

Επισκεφθήτε το νέο μας website natos.gr

Advertisements


Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2016

Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης, έως 22000 Ευρώ, για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Εκτός της ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης ισχύουν τα εξής:

 • Υποψήφιοι δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί, ως φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα όπου τον έλεγχο ασκούν νέοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή που δεσμεύονται να τα αποκτήσουν εντός 36 μηνών μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014-20.
 • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν αναπτύξει γεωργικό εισόδημα κατά την υποβολή της αίτησης αλλά θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ως αρχηγοί σε εκμεταλλεύσεις με επαρκή αρχική παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίση με 8.000 €.
 • Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο να προβλέπει ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς γεωργικές δραστηριότητες ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη (εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασής) καθώς και την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη (ή «ισοδύναμη» δέσμευση για διαχειριστές νομικών προσώπων).
 • Είναι σημαντικό το επιχειρηματικό σχέδιο να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τη στρατηγική για την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση μέσω διατύπωσης στόχων που θα είναι μετρήσιμοι, εκφρασμένοι ως ποσοτικοί στόχοι (όπως η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας) ή ποιοτικοί στόχοι (όπως η αναπροσαρμογή της παραγωγικής κατεύθυνσης, η πιστοποίηση των προϊόντων). Εν γένει θα συνεκτιμηθεί η συνεισφορά στην οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και λοιπές στοχεύσεις του ΠΑΑ ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα. Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 9μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.
 • Το ποσό της ενίσχυσης θα χορηγείται σε δόσεις με την τελευταία δόση να καταβάλλεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, καθιστώντας τους στόχους δεσμευτικούς.
 • Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με το κόστος των δράσεων του σχεδίου αλλά διαμορφώνεται στη βάση κοινωνικο- οικονομικών κριτηρίων για την περιοχή και την εκμετάλλευση.

banner_oladeka_2

Στήριξη

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης για την πρώτη εγκατάστασή νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου. Η κατ’ αποκοπή στήριξη δύναται να συνδυαστεί ολικά ή μερικά με επιδότηση επιτοκίου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν σχετικά με την παροχή δανείου για την πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών, χωρίς να συνδέεται με υλοποίηση συγκεκριμένων επενδύσεων και με μέγιστη διάρκεια τα 5 έτη.

Το ποσό ενίσχυσης, ως 22000 Ευρώ, καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμευτικών στόχων.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι αυτοί που πληρούν τα εξής (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης):

Φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως μόνων αρχηγών) που πληρούν τον ορισμό του νέου γεωργού:

 • Είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω).
 • Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση.

Νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων γεωργών μαζί με άλλους γεωργούς ή και νέους γεωργούς) όπου:

 • Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και τη διαχείριση είναι νέος γεωργός σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σημείου (Α) και ασκεί μακροχρόνιο και αποτελεσματικό έλεγχο επί του νομικού προσώπου είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους νέους γεωργούς.

 

 • Η ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου του νομικού προσώπου από νέο γεωργό (μεμονωμένα ή από κοινού με νέους γεωργούς) γίνεται για πρώτη φορά.


Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2016

Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα χαρακτηριστικά, αλλά και κίνητρα για μεγάλου μεγέθους επενδύσεις που μπορούν να προσελκύσουν άμεσα ξένα κεφάλαια, προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Μεταξύ των κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων είναι η ταχεία αδειοδότηση, ο σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 χρόνια, η επιχορήγηση με την κάλυψη του κόστους της δαπάνης για την επένδυση, η επιδότηση του κόστους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κινδύνου.
Το πλαίσιο των κινήτρων που περιλαμβάνονται στο νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάζει η «Κ», πριμοδοτεί μεταξύ των επιδοτούμενων κλάδων αυτόν της μεταποίησης, μεγάλο μέρος των κλάδων παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών, με έμφαση στις νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, στις συνέργειες και στις δικτυώσεις. Οι δράσεις που προέρχονται από φορείς με αυτά τα χαρακτηριστικά θα δικαιούνται τη μέγιστη ένταση ενισχύσεων του νόμου, όπως η επιδότηση για δαπάνες εκκίνησης, για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ή η ενίσχυση άυλων στοιχείων του ενεργητικού με ποσά που μπορεί να φτάσουν έως και το 75% της συνολικής ενίσχυσης, έναντι 50% που παρέχεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Ο νέος αναπτυξιακός, που στοχεύει στην επανεκκίνηση της οικονομίας, έχει αποσταλεί από το υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπει συγκεκριμένα όρια ενισχύσεων με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ε.Ε. Οπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο είναι τα 5 εκατ. ευρώ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να υπερβούν τα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Το ύψος των ενισχύσεων ξεκινά από το 10% της δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να φθάνει έως και το 45%. Τα ποσοστά είναι χαμηλότερα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυξάνονται για τις μεσαίες και τις μικρές, με έμφαση στις περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλία, στην Ηπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στο Βόρειο Αιγαίο. Τα χαμηλότερα ποσοστά ενισχύσεων αναλογούν στην περιφέρεια της Αττικής, στο Νότιο Αιγαίο και στη Στερεά Ελλάδα.
Πηγές χρηματοδότησης του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά με δεδομένα τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια η κυβέρνηση επιδιώκει την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, μέσω ταμείων συμμετοχών που θα μοχλεύουν ιδιωτικούς πόρους.
Εμφαση στον τομέα της μεταποίησης και στις ΑΠΕ
Στο καθεστώς ενισχύσεων του νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με έμφαση τη μεταποίηση, μεγάλο μέρος των κλάδων παραγωγής εμπορεύσιμων υπηρεσιών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και λοιπών υπηρεσιών και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αντίθετα, εκτός του καθεστώτος ενισχύσεων είναι ο τομέας των μεταφορών, της ναυπήγησης, της συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού –εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ–, των κατασκευών, της ακίνητης περιουσίας, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο –με εξαίρεση τον τομέα των logistics–, των δραστηριοτήτων εστίασης, των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων, των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, της διαφήμισης, των χρηματοπιστωτικών και των ασφαλιστικών υπηρεσιών, των ταξιδιωτικών γραφείων, των τυχερών παιχνιδιών. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, που δεν υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων, μπορεί κατ’ εξαίρεση να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια στον τομέα της παραγωγής ή συμπαραγωγής και διανομής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και από μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Επίσης κατ’ εξαίρεση στον τομέα των μεταφορών, που δεν εντάσσεται, μπορούν να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια για μαρίνες και υδατοδρόμια.
Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις σε όρους μεγέθους της επιχείρησης, η πρώτη βασική ομάδα στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι οι νέες δυναμικές, καινοτόμες και εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσες δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και οι δράσεις δικτυώσεων. Η δεύτερη ομάδα στόχος είναι οι μεγάλες επενδύσεις μείζονος μεγέθους, όπως χαρακτηρίζονται, που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον μία θέση εργασίας ανά εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Στο καθεστώς επένδυσης μείζονος μεγέθους παρέχεται η δυνατότητα παγιοποίησης του φορολογικού συντελεστή στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής για 12 χρόνια. Εναλλακτικά, ο φορέας μπορεί με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% επί των επιλέξιμων δαπανών και έως του ποσού των 5 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες που ενισχύονται είναι οι επενδύσεις σε ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού, όπως η κατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων (σε ποσοστό έως και 50% της επιλέξιμης δαπάνης), η αγορά παγίων στοιχείων, η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων και σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αντικείμενο ενίσχυσης είναι επίσης και οι επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως η μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας. Αντίθετα δεν ενισχύονται τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, επίπλων και γραφείων, η αγορά οικοπέδων και η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης.
Στην περίπτωση που οι ενισχυόμενες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος, πρέπει το επενδυτικό έργο να συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας να πραγματοποιηθεί εντός τριών ετών από την περάτωση των εργασιών, και κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται, να διατηρείται για πέντε τουλάχιστον χρόνια ή τρία, σε περίπτωση που πρόκειται για μικρομεσαία επιχείρηση.

Ενισχύσεις
Τα είδη ενισχύσεων που προβλέπονται στον νέο αναπτυξιακό νόμο και τα οποία μπορεί να παρασχεθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά είναι τα εξής:
• Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στη μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος, με βάση τα προ φόρων κέρδη από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό στην αξία των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που ενισχύεται ή επί του συνόλου των καταβαλλόμενων μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση της χρήσης καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Το 50% της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με την προϋπόθεση ότι ο επιχειρηματίας έχει χρησιμοποιήσει το σύνολο της ίδιας συμμετοχής. Το υπόλοιπο καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
• Επιδότηση έως και 7 χρόνια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μέσω της κάλυψης από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας.
• Σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 χρόνια.
• Ταχεία αδειοδότηση με διαδικασίες fast track.
• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών είτε με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου ή εγγυήσεων για την κάλυψη των ζημιών από τις επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.
Το ελάχιστο ύψος που πρέπει να έχει μια επένδυση για να πάρει κρατική ενίσχυση είναι 500.000 ευρώ εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters) και 150.000 ευρώ για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ με τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, είτε σταδιακά υπό προϋποθέσεις.
Οι επενδυτές που θα ωφεληθούν από τον αναπτυξιακό νόμο υποχρεούνται να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και να μη διακόψουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της εάν πρόκειται για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή 5 έτη εάν πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα υποχρεούνται να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού μετά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, να μη μεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία, να διατηρήσουν την επένδυση στην περιοχή στην οποία χορηγείται η ενίσχυση για τρία ή πέντε έτη –ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης– καθώς και να μη συγχωνευθούν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία.
Πηγή: http://bit.ly/1PQcodt


Πριν τις γιορτές η προκήρυξη για τους Νέους Αγρότες

Μέσο πριμ 16.500 ευρώ και προϋπολογισμό που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, για να καλύψει έως και 7.000 δικαιούχους, θα περιλαμβάνει η προκήρυξη του καινούριου προγράμματος Νέων Αγροτών.

 

Στα 100 εκατ. το νέο πρόγραμμα, στις 16.500 ευρώ το μέσο πριμ, περί τους 7.000 αγρότες οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο μέτρο.
Στα 100 εκατ. το νέο πρόγραμμα, στις 16.500 ευρώ το μέσο πριμ, περί τους 7.000 αγρότες οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στο μέτρο.

 

Η δημοσίευση της προκήρυξης αναμένεται «το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Δεκεμβρίου», σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, εκείνη την περίοδο προβλέπεται, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, να γίνει και το μεγαλύτερο ποσοστό των πληρωμών για τη β΄ δόση των Νέων Αγροτών, που μπήκαν στο πρόγραμμα το 2010. Η δόση αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 15% του πριμ που θα λάβουν συνολικά στη πενταετία και απομένει άλλο 15% για την εξόφληση το 2015.

Πώς θα πληρωθεί και πόσο θα είναι το πριμ
Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή 70%+15%+15% θα πληρωθούν και τις τρεις δόσεις του πριμ πρώτης εγκατάστασης όσοι Νέοι Αγρότες ενταχθούν στο πρόγραμμα με την προκήρυξη του 2013. Χωρίς να έχει γνωστό ακόμα επίσημα το πόσο θα είναι το συνολικό πριμ, πηγές της Agrenda επιβεβαιώνουν παλιότερο δημοσίευμα που μιλούσε για κλιμακωτό πριμ από 10.000 έως 20.000 ευρώ ανάλογα με την περιοχή, την εκμετάλλευση και τους στόχους της επένδυσης.

Για παράδειγμα, όπως φαίνεται και από τον «χάρτη» των πριμ, ένας νέος έως 40 ετών που θέλει να γίνει κτηνοτρόφος και μένει ή αποφασίζει να ζήσει σε ορεινή περιοχή θα λάβει πριμ πρώτης εγκατάστασης 17.500 ευρώ εάν πετύχει το 80-120% του εισοδήματος αναφοράς στην πενταετία ή 20.000 ευρώ εάν πετύχει πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς. Αντίθετα, αν ο ίδιος μένει και ασκήσει το γεωργικό επάγγελμα σε πεδινή περιοχή θα λάβει 12.500 ή 15.000 ευρώ πριμ, ανάλογα με το στόχο που θα βάλει για την πενταετία. Τα ίδια παραδείγματα ισχύουν και στην περίπτωση ενός υποψηφίου, που θέλει να ασχοληθεί με τη φυτική παραγωγή.

Πάντως, ήδη έχουν αρχίσει οι αντιδράσεις από νέους αγρότες οι οποίοι ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στον τομέα το 2011 και το 2012. Ο λόγος είναι ότι αποκλείονται από το νέο πρόγραμμα, καθώς προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος είναι να έχει κάνει δήλωση ΟΣΔΕ πρώτη φορά το 2013 ή το 2014. Λένε, μάλιστα, στην Agrenda ότι έχουν αποκλειστεί και από τα δικαιώματα της ενιαίας ενίσχυσης, αφού τις προηγούμενες χρονιές δεν έχει διανεμηθεί κανένα δικαίωμα σε νέους αγρότες από το εθνικό απόθεμα.

Μέριμνα για ετήσια προκήρυξη

Μία λύση θα ήταν να προκηρύσσεται κάθε χρόνο πρόγραμμα νέων αγροτών, προκειμένου να ανανεωθεί και ηλικιακά το αγροτικό δυναμικό της χώρας, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον αρμόδιο γραμματέα, Δημήτρη Ιατρίδη, κατά τη συνάντησή τους στις 13 Νοεμβρίου. Παράλληλα, ζήτησε την απλοποίηση των διαδικασιών για το πριμ πρώτης εγκατάστασης.

Πάντως, η κίνηση του υπουργού, Αθανάσιου Τσαυτάρη, να ενημερώσει πρώτα μέσω twitter για την έγκριση της Κομισιόν, είχε τη σημασία της. Έδειξε ότι απευθύνεται περισσότερο στους νέους που γνωρίζουν καλύτερα τα social media και τη χρήση τους. Πέραν αυτού, να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και θα έχει σκοπό να επιχορηγήσει 6.000 άτομα 18-40 ετών προκειμένου να γίνουν αγρότες. Δηλαδή ο μέσος όρος του πριμ υπολογίζεται στα 16.500 ευρώ για πέντε χρόνια, σε τρεις δόσεις. Από την πλευρά του υπουργείου, πάντως, εξετάζεται να καλυφθεί ένα μέρος από το ήδη αυξημένο ενδιαφέρον για αιτήσεις. Λένε, μάλιστα, πηγές της Agrenda ότι ήδη αναζητείται ποσό 10-20 εκατ. ευρώ για να αυξηθεί κατά 10-20% ο προϋπολογισμός του προγράμματος και να εγκριθούν έως και 7.000 υποψήφιοι.

Και Μικρά Σχέδια
Τέλος, να θυμίσουμε ότι η νέα προκήρυξη προέκυψε μετά το αίτημα τροποποίησης του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που είχε αποστείλει ο πρώην ειδικός γραμματέας, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, στην Κομισιόν τον Ιούνιο. Εκείνη η πρόταση, που τώρα έχει και τη σφραγίδα της Επιτροπής, περιελάμβανε και πρόβλεψη 30 εκατ. ευρώ για στοχευμένα Μικρά Σχέδια Βελτίωσης, στη μορφή που ήταν τα μίνι κτηνοτροφικά σχέδια, αλλά για διαφορετικά αντικείμενα.

Πηγή: agronews.gr


Μετρητά έως 20.000€ σε νέους αγρότες

100 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν σε αγρότες από 18 έως 40 ετών προκειμένου να ξεκινήσουν τη δική τους καλλιέργεια. Ποιες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι

 

 

Τσεκ ύψους έως 20.000 ευρώ για τους νέους αγρότες από 18 έως 40 ετών σε όλη την Ελλάδα φέρνει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης στον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών», που αναμένεται να τρέξει περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Μετρητά έως 20.000€ σε νέους αγρότες

Το ποσό που θα είναι διαθέσιμο για το πρόγραμμα είναι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ και το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης (που διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου) ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής, στα ακόλουθα ποσά:

 • Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ.
 • Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ.
 • Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ.

Υπόψη λαμβάνονται τα εξής κριτήρια:

Περιοχή μόνιμης κατοικίας: α) Ορεινή – 7.500 ευρώ, β) Μειονεκτική – 5.000 ευρώ, γ) Λοιπές περιοχές – 2.500 ευρώ.

Είδος εκμετάλλευσης στη μελλοντική μορφή: α) Κτηνοτροφική – 7.500 ευρώ, β) Φυτική – 7.500 ευρώ, γ) Μεικτή – Μελισσοκομία – 5.000 ευρώ.

Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης: α) πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς – 5.000 ευρώ, β) 80-120% του εισοδήματος αναφοράς – 2.500 ευρώ.

Μετρητά έως 20.000€ σε νέους αγρότες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι μειονεκτικής, ορεινής ή κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
 • Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
 • Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Επίσης, τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι: α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους, β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμος στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τ.μ. (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υψος ενίσχυσης
Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. H α΄ δόση της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ανά δικαιούχο. Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου.

Η δεύτερη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξης του δικαιούχου, ενώ η τρίτη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον δύο ενιαίες δηλώσεις εκμετάλλευσης μετά την ένταξή του στο μέτρο. Επίσης, η β’ και η γ’ δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.


Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2013

Με πριμ πρώτης εγκατάστασης ώς και 20.000 ευρώ για τις ορεινές περιοχές θα «τρέξει» το επόμενο πρόγραμμα επιδότησης νέων αγροτών που αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2013.

Image

Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής, στα ακόλουθα ποσά:

(α) Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ
(β) Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ
(γ) Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ